Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.

Data publikacji

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.

Mgops Połczyn-Zdrój[0]

Za kilkanaście dni wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone ustawą dotyczącą rozwoju mieszkalnictwa. 

W związku z tym od 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów. Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte w pkt. 2-5 oraz 7-9  wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzenie było dokonane na poprawnym, nowym wniosku. Bardzo istotną zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku. 

Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego składanych w lipcu 2021 roku zarządca potwierdza wydatki na lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu 2021 roku. 
Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym – 40%,
2) wieloosobowym – 30%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 5.167,47 zł.
Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Realizacją świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego w Gminie Połczyn-Zdrój zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, Dział Świadczeń Pomocy Społecznej oraz Dodatków Mieszkaniowych, ul. Koszalińska 8a, telefon  94 36 66 234.  

Od dnia 01.07.2021r. druki nowych wniosków oraz deklaracji o dochodach dostępne będą na stronie internetowej MGOPS w Połczynie-Zdroju.


Adres źródłowy: https://polczyn-zdroj.pl/news/zmiany-w-dodatkach-mieszkaniowych-od-1-lipca-2021r

Załączniki
  • [0] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/news_node/public/obrazek/2021-06/MGOPS%20Po%C5%82czyn-Zdr%C3%B3j.jpg?itok=-NWLk1d9