Międzynarodowa Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

Data publikacji

Międzynarodowa Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

MGOPS Połczyn-Zdrój[0]

W dniach od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. ma miejsce kolejna Kampania „16 Dni Bez Przemocy”, która ma na celu podnoszenie świadomości społecznej dla braku akceptacji przemocy w każdej dziedzinie życia oraz wskazania możliwości otrzymania kompleksowej i wszechstronnej pomocy przez każdą osobę, która czuje się zagrożona przemocą. Gdzie szukać pomocy (adresy)?
 

Dni są wybrane nieprzypadkowo, 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

„PRZEMOC W RODZINIE definiowana jest jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą".
Przemoc może przybierać formy:
•przemocy fizycznej – bicie, policzkowanie, popychanie itp.
•przemocy psychicznej – ubliżanie, wyśmiewanie, poniżanie, grożenie, kontrolowanie, izolowanie itp.
•przemocy seksualnej – zmuszanie do pożycia seksualnego, molestowanie, wymuszanie zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych itp.
•przemocy ekonomicznej – kontrolowanie Twoich własnych pieniędzy, nie łożenie na utrzymanie dzieci,
•zaniedbywania – nie zapewnianie odpowiednich warunków życiowych w sferze zdrowotnej, edukacyjnej, emocjonalnej.
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. 
„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą […] podlega karze pozbawienia wolności […]” art.207 kodeksu karnego 
Każda osoba doświadczająca przemocy ma prawo do pomocy ze strony instytucji publicznych, w postaci m.in.:
1. Zapewnienia Tobie  oraz  dzieciom  pozostającym  pod  Twoją  opieką  schronienia  w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód.
2. Zapewnienia  pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania Ci  niezwłocznie  dostępu  do  pomocy  medycznej  w  przypadku,  gdy wymaga tego Twój stan zdrowia.
3. Udzielania poradnictwa: medycznego, prawnego, psychologicznego oraz socjalnego.
4. Pomocy  lekarskiej,  w  tym  wydania  bezpłatnego zaświadczenia  lekarskiego  przez lekarza  pierwszego  kontaktu  o  przyczynach  i  rodzaju  uszkodzeń  ciała  związanych  z użyciem przemocy w rodzinie.
5. Żądania od organów ścigania wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby – jej izolacji.
6. Aktywnego  udziału w postępowaniu przed prokuratorem oraz przed sądem  w charakterze strony, w tym m.in. dostępu do akt sprawy, składania wniosków dowodowych (np. o przesłuchanie wskazanych przez Ciebie osób), czy też zaskarżania wydanych orzeczeń.
Gdzie szukać pomocy?
1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Połczynie-Zdroju, ul. Koszalińska 8a,78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 36 66 238, 943666237
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Koszalińska 8a,
78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 36 66 231, 94 36 66 238, 943666237,  lub
wrzuć kartę  z informacją do NIEBIESKIEJ SKRZYNKI znajdującej się przy wejściu głównym do MGOPS w Połczynie- Zdroju
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pl. Wolności 3-4,
78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 3666149
4. Ośrodek Wsparcia Rodziny
– telefon zaufania,
78 - 320 Połczyn Zdrój ul .Jana Pawła II,  4 tel./fax. 94 36 63 937
,
5.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju
ul. Jana Pawła II 4 , 78-320 Połczyn Zdrój, tel./fax (094) 366-29-63, kom. 533-556-605
6. Komisariat Policji w Połczynie-Zdroju
ul. Grunwaldzka 36, 78-320 Połczyn-Zdrój,  telefon: 47 78 44 205 
7. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn-Zdrój
tel. 502241304

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
"Niebieska Linia" 800-12-00-02
czynny przez całą dobę


Adres źródłowy: https://polczyn-zdroj.pl/news/miedzynarodowa-kampania-16-dni-bez-przemocy

Załączniki
  • [0] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/news_node/public/obrazek/2021-11/MGOPS%20Po%C5%82czyn-Zdr%C3%B3j.jpg?itok=2lWkfHM9