Inwestycje

Projekt "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,38 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 13,14 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw itp.
Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki.  
Działaniom rewaloryzacyjnym zostaną poddane zaniedbane, nieuporządkowane, będące częściowo nieużytkami obszary w miastach.
Celem głównym Projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach Związku i ich obszarach funkcjonalnych, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców miast oraz zwiększenie wartości usług ekosystemów miejskich.
Oddziaływanie Projektu przyczyni się także do osiągania niżej wymienionych istotnych celów pośrednich:
1)    wzbogacenia ekosystemów miejskich przez wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody, tj. karmników i budek dla ptaków, wielogatunkowych i wielopiętrowych nasadzeń,
2)    poprawy jakości powietrza, promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza 
3)    poprawy możliwości przewietrzania miast i uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz wpłyną pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej,
4)    miejscowego osłabienia erozji i stabilizacji osuwisk 
5)    zapobieganie fragmentacji miejskich terenów zieleni, tworzenie połączeń w lokalnym systemie terenów zielonych,
6)    zmniejszenia spływu powierzchniowego wody,
7)    ograniczenia hałasu 
8)    wzrostu bezpieczeństwa, poprawy dostępności terenów zieleni do korzystania przez osoby niepełnosprawne (wprowadzenie oświetlenia, monitoringu, bezpieczne nawierzchnie),
9)    zapewnienia możliwości aktywnego wypoczynku,
10)    wzrostu integracji społeczności lokalnej,
11)    podniesienia wartości przestrzennych otoczenia, co wpływa pozytywnie na relacje społeczne,
12)    wzrostu świadomości przestrzenno-środowiskowej i wrażliwości na estetykę otoczenia.

Projekt przyczyni się do poprawy środowiska miejskiego, a zaplanowana i urządzona zieleń zapobiegnie dewastacji środowiska w tkance miejskiej.  Przeprowadzenie zaplanowanych działań przyczyni się do zatrzymania bądź zmniejszenia spływu powierzchniowego wody. Po wykonaniu prac ogrodniczych nastąpi polepszenie wchłaniania wód opadowych przez grunt i lepsze jej wykorzystanie przez 23 tys. nowych nasadzeń drzew i krzewów.
Powstałe bądź odnowione przez realizację Projektu tereny zieleni umożliwią zwiększenie różnorodności biologicznej na terenach silnie zurbanizowanych, utrzymywanie procesów ekologicznych oraz funkcjonalnie terenu jako siedliska organizmów żywych.

Całkowita wartość Projektu wynosi:22 718 464,67PLN, 
w tym kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 20 314 680,08PLN, 
wkład funduszy UE 85% wynosi 17 267 478,06 PLN.
Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. 
Termin zakończenia projektu:  czerwiec 2021 r.

Loga[1]

 

ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Projekt zrealizowany ze środków Funduszu Spójności na obszarze gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zadania zrealizowane w ramach tego projektu na terenie gminy Połczyn-Zdrój:

Modernizacje stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Bolkowo, Wardyń Dolny, Buślary, Połczyn-Zdrój, Kołacz, Łężek, Zaborze, Redło, Bronowo, Zajączkowo, Dobino, Ogartówko, Popielewo, Gaworkowo, Brusno, Czarnkowo i Wardyń Górny.

Budowa sieci wodociągowej na przesyłach: Bolkowo, Ostre Bardo, Połczyn-Buślary, Krzyż-Nowe Ludzicko- Dziwogóra, Krzyż 4–Wardyń Górny, Wardyń Dolny, Połczyn-Zdrój-Ogartowo- Kołacz, Ogartowo-Popielewo, Kołacz, Zaborze-Buślarki, Redło, Redło-Łęgi, Sucha-Bronowo, Rzęsna-Szeligowo, Toporzyk-Gawroniec, Kłokowo-Lipno. Łącznie ok. 40 km sieci.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Redło, Łęgi, Wardyń Dolny, Wardyń Górny, Bolkowo, Ostre Bardo, Buślary, Buślary-Przyrowo, Połczyn-Zdrój częściowo, Łężek, Łężek- Połczyn, Kołacz, Kołacz kolonia, Kołacz tartak, Kołacz-Kołacz tartak, Ogartowo, Ogartowo-Połczyn, Tychówko.
Łącznie ok. 40 km sieci.

Budowa kanalizacji deszczowej w Połczynie-Zdroju, modernizacja oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju.
Wartość zadań w latach 2006-2010 dla gminy Połczyn-Zdrój wyniosła około: 43 180 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło około: 36 703 000,00 zł.

REWITALIZACJA STARÓWKI

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja Połczyna Zdroju – Etap I” został dofinansowany ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu został zrealizowany remont ulicy Mariackiej, Grunwaldzkiej, Chrobrego, Reymonta i kapitalny remont dziewięciu kamienic na ul. 5 Marca i Grunwaldzkiej, oraz wymiana dachu i okien w zamku. Przy okazji wymiany nawierzchni przeprowadzony został remont instalacji wodno-kanalizacyjnych znajdujących się pod remontowanymi ulicami. Cały projekt kosztował około 3 milionów złotych, z czego 80 procent stanowiła unijna dotacja.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

Pierwszą dotacją, jaką na budowę sportowego obiektu uzyskał połczyński samorząd była kwota 1,1 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt nosił nazwę: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Połczynie-Zdroju w celu rozwoju nowych form turystyki aktywnej w mieście uzdrowiskowym” i z funduszy unijnych zostało sfinansowanych 50% kosztów budowy – całość wydatków wyniosła 9 398 937,99 zł a dofinansowanie 4 699 468,99 zł.

TERMOMODERNIZACJA

Zrealizowany w latach 2010-2012 projekt pod nazwą: ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
W ramach termomodernizacji wyremontowane zostały następujące obiekty:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Połczynie – Zdroju,
 • Zespół Szkół Publicznych w Redle,
 • Samorządowe Przedszkole w Redle.

Wartość projektu na terenie gminy Połczyn-Zdrój wyniosła 3 358 890,00 zł z czego dofinansowanie ze środków POIiŚ wyniosło 2 519 167,00 zł. Zadanie zostało realizowane w latach 2010-2012.

PRZEBUDOWA ULIC PARKOWEJ I ZDROJOWEJ

Projekt zrealizowany w roku 2010 był współfinansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 a jego koszt wyniósł 2 086 002,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 899 948,96 zł.

W ramach tej inwestycji powstało 40 nowych miejsc parkingowych.

REMONT „PRZELOTÓWKI”  I BUDOWA ŁĄCZNIKA

Projekt przebudowy ulic Warszawskiej i Wojska Polskiego zrealizowany przez Wojewódzki Zarząd Dróg z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej. Udział gminy w realizacji oraz budowie łącznika dróg wojewódzkich 163 i 173 wyniósł 400 711,28 zł

ULICE KOŚCIUSZKI,TARGOWA,5 MARCA

Zrealizowany w 2011 roku projekt nosił nazwę „Przebudowa ulic 5-go Marca, Targowej i Kościuszki w zabytkowym centrum Połczyna-Zdroju w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy uzdrowiskowej”. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość  dofinansowania wyniosła 714 271,78 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to 1 990 529,89 zł. Różnica w kwocie 1 276 258,11 zł stanowiła wkład własny z budżetu gminy.

DZIAŁANIA SPOŁECZNE I EDUKACYJNE

Od 2006 roku samorząd Połczyna-Zdroju zrealizował 7 projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za łączną kwotę 6 070 981,94 zł. Były to działania skierowane do dzieci i młodzieży oraz na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

DROGA OGRODNO-POPIELEWO

Zrealizowany w 2012 roku projekt „Przebudowa drogi gminnej Ogrodno – Popielewo dla poprawy i podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy Połczyn-Zdrój” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt projektu wyniósł 1 882 759,83 zł, w tym dofinansowanie z to kwota 941 379,91 zł. Efektem projektu jest 4,250 km utwardzonej asfaltowej drogi.

REMONT ZAMKU

Projekt „Zachowanie, ochrona i poprawa stanu obiektu zabytkowego w Połczynie-Zdroju poprzez przebudowę, remont i wzmocnienie konstrukcji budynku Zamku przy ul. Zamkowej 7”.

1 353 382,96 zł – na tyle oszacowano całkowity koszt przeprowadzonej odnowy zabytku, a dofinansowanie w ramach RPO WZ to kwota 1 014 287,22 zł. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w marcu 2011 r., zakończyła w grudniu 2012 r.

REMONT PARKOWEJ ALEI

Inwestycja jest realizowana w ramach operacji „Rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju” dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt przewiduje modernizację nawierzchni alejki prowadzącej od ul. Zdrojowej przy sanatorium „Irena” aż do amfiteatru oraz prace melioracyjne.

Ponadto w ramach projektu nastąpi wymiana części oświetlenia a z uwagi na zdarzające się dewastacje, planuje się instalację 4 kamer, które zostaną wpięte do istniejącej sieci monitoringu. Pierwotna wielkość kosztów realizacji projektu została oszacowana na 1 243 227 zł a dofinansowanie z RPO WZP wyniesie 50%.

W przetargu zwycięski wykonawca złożył ofertę: 517 650,70 zł.

NOWA INFRASTRUKTURA PROMOCYJNA I TURYSTYCZNA

Operacja dofinansowana z Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej będzie polegała na zakupie i montażu 4 witaczy, 20 drogowskazów, 2 dużych tablic informacyjnych, 10 mniejszych tablic informacyjnych, 10 stojaków na rowery oraz 6 stylizowanych ławek parkowych.

Witacze zostaną zamontowane przy drogach wojewódzkich nr 163 i 173 oraz 172, przy wjazdach do miasta. Drogowskazy informujące o najważniejszych miejscach tj. sanatoria, zamek, zalew, ścieżka rowerowa, informacja turystyczna itp. zostaną zamontowane na terenie starówki i parku zdrojowego. Ponadto w ramach projektu przewiduje się zakup i montaż 12 tablic informacyjnych, których treść będzie opisywała najciekawsze walory turystyczne Połczyna-Zdroju.

Całość kosztów projektu wynosi 202 458,00 zł, z czego kwota dofinansowania w ramach PO Ryby MLGR to  170 000,00 zł.

REMONT ULICY SOLANKOWEJ I CMENTARZA

Projekt dofinansowany z Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 przewiduje przebudowę chodników na ulicy Solankowej – w sumie nowa nawierzchnia zostanie wykonana na długości 854 m chodnika (prawa strona 474 m i lewa 380 m).

W ramach tego samego projektu na cmentarzu wykonany zostanie kapitalny remont kaplicy, wymiana oświetlenia, budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Wąskiej, oraz wymiana bramy z furtkami.

Wartość brutto projektu wynosi 1 038 032,00 zł a dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 to 743 000,00 zł. Termin realizacji – 2013 i 2014 r.

INWENTARYZACJA PARKU, NOWE OGRODZENIE I ODNOWIENIE ŻÓŁTEGO SZLAKU

Projekt pod nazwą: „Zabezpieczenie dziedzictwa przyrodniczego gminy Połczyn-Zdrój” przewiduje inwentaryzację drzewostanu w najcenniejszej części Parku o pow. ok. 30 ha. Objętych nią zostanie ok. 3000 szt. drzew i krzewów.  Ponadto wymienione zostanie ogrodzenie Parku Zdrojowego od ulicy Solankowej o długości 340 m. Kolejnym elementem projektu będzie odnowienie oznakowania turystycznego szlaku „żółtego” wokół Połczyna-Zdroju oraz instalacja 10 ławek i 10 tablic informacyjnych o tematyce przyrodniczej.  W ramach projektu wydany zostanie także folder edukacyjno-informacyjny opisujący walory Parku Zdrojowego oraz „żółtego” szlaku. Całkowita wartość projektu wyniesie 324 617,00 zł a dofinansowanie z Programu Operacyjnego  RYBY 2007-2013 to 275 925,00 zł.

REMONT GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

W ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzona została wymiana okien i drzwi, malowanie, cyklinowanie podłóg, nowe regały, oraz zakup 4 zestawów komputerowych. Ponadto wykonana została ścianka wystawiennicza i 2 reklamy typu „potykacz”, które zostaną zainstalowane w parku i na starówce.

Koszt całkowity projektu wyniósł 41 817,31 zł. Dofinansowanie w ramach PROW Leader LGD Powiatu Świdwińskiego to 25 000,00 zł.


Adres źródłowy: https://polczyn-zdroj.pl/page/inwestycje

Załączniki
 • [0] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2021-04/unnamed.jpg?itok=X2mblaS-
 • [1] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/pliki/FE_IS_RGB-1.jpg
 • [2] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Gospodarka-wodno-%C5%9Bciekowa-2-Medium.jpg?itok=ShU0XPcK
 • [3] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Star%C3%B3wka-Medium.jpg?itok=td4U6FFg
 • [4] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Mapa-bitowa-w-broszura-na-dni-po%C5%82czyna-2013-Medium-Small.jpg?itok=F9SJ8Fzp
 • [5] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/TERMOMODERNIZACJA-Small.jpg?itok=L4qtlwhu
 • [6] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Ulica-Parkowa-i-Zdrojowa.jpg?itok=75UwStHM
 • [7] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Przelot%C3%B3wka.jpg?itok=LKHhiaJ7
 • [8] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Targowa.jpg?itok=m6Om1xSj
 • [9] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Dzia%C5%82ania-spo%C5%82eczne.jpg?itok=8Pne7oVg
 • [10] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Droga-Ogrodno-Popielewo.jpg?itok=uwJxdnBT
 • [11] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Zamek.jpg?itok=bj5yqvrC
 • [12] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Parkowa-aleja1.jpg?itok=CzAghtUP
 • [13] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Po%C5%82czyn-zdr%C3%B3j-Medium.jpg?itok=hg51f4eg
 • [14] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Ulica-solankowa-i-cmentarna.jpg?itok=Q54GrSsB
 • [15] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/%C5%BB%C3%B3%C5%82ty-szlak.jpg?itok=M4BzXQCt
 • [16] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/obrazek_z_tekstem/public/2020-10/Centrum-informacji.jpg?itok=UFLphHym