Data publikacji

Dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła

MGOPS budynek

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw jest już możliwość ubiegania się o dodatek dla gospodarstw domowych. 

Dodatek ten przysługuje w kwocie:

- 3.000 zł gdy głównym źródłem ciepła jest  kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

- 2.000 zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;

- 1.000 zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym, 

- 500 zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek ten nie przysługuje w związku z używaniem do ogrzewania gazu z sieci oraz gazu w przenośnych butlach, kwalifikuje się wyłącznie gaz propan-butan ze zbiorników zewnętrznych). 

Dodatkowym wymogiem wynikającym z ustawy jest, by powyższe źródła ciepła wraz z odpowiadającymi im rodzajami opału zostały zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2022 r. Deklaracje złożone po tej dacie nie będą uwzględniane, chyba, że zgłoszenie dotyczyło nowo uruchamianego źródła ciepła (np. w związku z oddaniem do użytku nowego budynku lub zainstalowaniem nowego źródła ciepła).  Dodatek nie zostanie przyznany, gdy gospodarstwo domowe objęte jest pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dodatek węglowy.

Aby uzyskać to świadczenie należy złożyć wniosek, którego druk otrzymać można w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, mieszczącym się na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Koszalińskiej 8a, lub pobrać ze strony BIP ośrodka. Do wypełnienia dokumentu potrzebne będą numery PESEL członków gospodarstwa domowego oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przelane świadczenie (konto nie musi należeć do osoby składającej wniosek). Jeśli wydana została kopia deklaracji zgłaszającej źródło ciepła do CEEB, warto zabrać ją ze sobą, choć nie jest to konieczne. Ustawa zakłada, że na jeden adres przysługuje tylko jeden dodatek –  bez względu na to, ile gospodarstw domowych będzie się ubiegało o wypłatę świadczenia, zostanie on wypłacony temu wnioskodawcy, który jako pierwszy złoży niezbędne dokumenty.

Wnioski w formie papierowej składa się u pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tym, że w odróżnieniu od innych spraw, nie obowiązuje rejonizacja. Z uwagi na konieczność połączenia realizacji tego nowego zadania z dotychczasowym zakresem obowiązków pracowników, preferowane godziny załatwienia sprawy są następujące: poniedziałek 12.00 - 16.00, wtorek i czwartek 8.00 - 10.00, środa oraz piątek 8.00 - 12.00. W innych godzinach w czasie pracy ośrodka również istnieje możliwość złożenia wniosku, ale należy się liczyć z mniejszą liczbą pracowników przyjmujących wnioski, a tym samym dłuższym czasem oczekiwania. Dokumenty można złożyć również elektronicznie za pośrednictwem serwisu ePUAP, kierując korespondencję na skrzynkę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju (/mgops_polczyn/skrytka). Możliwa jest również wysyłka dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail na adres mgopspolczynatpoczta [dot] onet [dot] pl, jednak w tym przypadku plik zawierający wniosek powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (przez ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowód). Termin na złożenie wniosku upływa 30 listopada 2022 r. 

Pozytywne załatwienie sprawy nie wymaga wydania decyzji, w takim przypadku na adres e-mail wskazany we wniosku wysyłana jest informacja w formie elektronicznej. Jeśli takiego adresu nie podano, informację w tej sprawie odebrać można osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju. Ustawa zakłada, że wypłata świadczenia nastąpić powinna w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek złożony zostanie przez kolejne gospodarstwo domowe dla danego adresu, pozostawiony będzie bez rozpoznania, informacje udostępniane będą na takich samych zasadach, jak opisano wyżej dla przyznania świadczenia.

Najczęściej czytane

Mikołaj na Placu Wolności w Połczynie-Zdroju!
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
Niezawodnie, 6 grudnia o godzinie 10:00 na Placu Wolności w Połczynie-Zdroju pojawił się Mikołaj, aby z Burmistrzem Sebastianem Witkiem w ten jakże radosny dzień przywitać dzieci z gminnych szkół oraz…
więcej informacji
Ogólnopolskim konkursie na projekt rzeźby ,,Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej''-plakat
Data publikacji:
  • Kultura
Gmina Połczyn-Zdrój oraz Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju zapraszają do udziału w Ogólnopolskim konkursie na projekt rzeźby ,,Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej’. Celem konkursu jest promowanie marki m…
więcej informacji
Marka Szwajcaria Połczyńska na Uniwersytecie Szczecińskim - Burmistrz i Sekretarz w trakcie prelekcji
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
#SzwajcariaPołczyńska Jak robimy markę mikroregionu Szwajcaria Połczyńska i dlaczego nie jest to proste – opowiedzieli podczas prelekcji na największej uczelni na Pomorzu Zachodnim Burmistrz Połczyna-…
więcej informacji