Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Formularz A - budynki mieszkalne

Formularz B - budynki niemieszkalne

 

CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów.
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Składać będzie je można elektronicznie lub w formie papierowej.
Powietrze w Polsce jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Europie, dlatego poprawa jego jakości to nie tylko troska o środowisko naturalne, ale przede wszystkim o jakość życia i zdrowie mieszkańców. Na stan powietrza największy wpływ ma wykorzystywanie złej jakości opału oraz używanie przestarzałych, niesprawnych kotłów tzw. kopciuchów, dlatego od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (skrót CEEB) o wykorzystywanych źródłach ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Regulacje prawne dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie, odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który opracował materiały informacyjne dot. nowego obowiązku składania deklaracji. 

Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety w której podaje się:
•    imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
•adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
•informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
•numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
•adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?
Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.
Kiedy należy złożyć deklarację?
Od 1 lipca 2021 r.
Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.
Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!
Jak możemy złożyć deklarację?
W formie elektronicznej, czyli przez Internet – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.
W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Połczynie – Zdroju.
Obowiązki gmin:
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie:
•30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej - w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
•6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw.
Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Informacje w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju udzielane są pod nr tel.:  94/ 36 66 133 lub adresem e-mail: m [dot] catewiczatpolczyn-zdroj [dot] pl