Data publikacji

Będzie nowy podjazd przed OSP

Podjazd przed siedzibą OSP wymaga remontu

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek wszczął procedurę zamówień publicznych która zakończyć się ma powstaniem podjazdu dla wozów bojowych przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju, zbudowanym według nowoczesnych standardów. 

Połczyńska OSP to najbardziej zajęta Straż w całym Zachodniopomorskim. Pod względem ilości interwencji podejmuje najwięcej działań ratowniczo- gaśniczych w województwie. Nic dziwnego, że podjazd w należytym stanie technicznym i o odpowiedniej nośności jest tam bardzo potrzebny. 

Ogłoszone postępowanie obejmuje utwardzenie placu manewrowego przy strażnicy OSP, w tym rozebranie nawierzchni z betonu grubości 12 cm, rozebranie krawężników betonowych, rozebranie ław z betonu pod krawężniki, wykonanie koryta drogowego na całej szerokości placu manewrowego gr.41cm, warstwy odsączającej gr.10 cm, podbudowę betonową z betonu C12/15 (B-15) gr. 30 cm, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm pod obciążenia samochodów ciężarowych, wykonanie ław betonowych pod krawężniki uliczne i oczywiście usunięcie odpadów. 
Całość prac powinna zostać wykonana do końca lipca 2021 r. Termin składania ofert mija 16 kwietnia o godz. 10:00. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wartość zamówienia oszacowano na 219.105,08 PLN brutto. W całym ubiegłym roku Gmina Połczyn-Zdrój przeznaczyła na utrzymanie ochrony przeciwpożarowej w gminie kwotę 424.435,99 zł. Jednostki OSP w 2020 roku pozyskały poza budżetem gminy łącznie w ramach 17 realizowanych projektów dotacje w kwocie 259.721,17 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Połczynie-Zdroju: BIP

Najczęściej czytane

Powiat świdwiński
Data publikacji:
W ramach projektu, „Pasja – PRZYRODA” dofinansowanego z WFOŚiGW w Szczecinie,  Powiat Świdwiński, przy współpracy z Nadleśnictwem Połczyn i Nadleśnictwem Świdwin, wyda album poświęcony naturalnym zas…
więcej informacji
Listy z odpisami pod petycją w sprawie zniesienia opłaty uzdrowiskowej
Data publikacji:
Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek nadał w czwartek po południu (15.04.2021 r.) do Kancelarii Sejmu petycję w sprawie zniesienia opłaty uzdrowiskowej dla mieszkańców. W przypadku powodzenia, ta…
więcej informacji
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Data publikacji:
W związku z podpisaniem porozumienia przez Gminę Połczyn – Zdrój z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze” informujemy, że od 19…
więcej informacji