Inwestycje

ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Projekt zrealizowany ze środków Funduszu Spójności na obszarze gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zadania zrealizowane w ramach tego projektu na terenie gminy Połczyn-Zdrój:

Modernizacje stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Bolkowo, Wardyń Dolny, Buślary, Połczyn-Zdrój, Kołacz, Łężek, Zaborze, Redło, Bronowo, Zajączkowo, Dobino, Ogartówko, Popielewo, Gaworkowo, Brusno, Czarnkowo i Wardyń Górny.

Budowa sieci wodociągowej na przesyłach: Bolkowo, Ostre Bardo, Połczyn-Buślary, Krzyż-Nowe Ludzicko- Dziwogóra, Krzyż 4–Wardyń Górny, Wardyń Dolny, Połczyn-Zdrój-Ogartowo- Kołacz, Ogartowo-Popielewo, Kołacz, Zaborze-Buślarki, Redło, Redło-Łęgi, Sucha-Bronowo, Rzęsna-Szeligowo, Toporzyk-Gawroniec, Kłokowo-Lipno. Łącznie ok. 40 km sieci.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Redło, Łęgi, Wardyń Dolny, Wardyń Górny, Bolkowo, Ostre Bardo, Buślary, Buślary-Przyrowo, Połczyn-Zdrój częściowo, Łężek, Łężek- Połczyn, Kołacz, Kołacz kolonia, Kołacz tartak, Kołacz-Kołacz tartak, Ogartowo, Ogartowo-Połczyn, Tychówko.
Łącznie ok. 40 km sieci.

Budowa kanalizacji deszczowej w Połczynie-Zdroju, modernizacja oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju.
Wartość zadań w latach 2006-2010 dla gminy Połczyn-Zdrój wyniosła około: 43 180 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło około: 36 703 000,00 zł.

REWITALIZACJA STARÓWKI

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja Połczyna Zdroju – Etap I” został dofinansowany ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu został zrealizowany remont ulicy Mariackiej, Grunwaldzkiej, Chrobrego, Reymonta i kapitalny remont dziewięciu kamienic na ul. 5 Marca i Grunwaldzkiej, oraz wymiana dachu i okien w zamku. Przy okazji wymiany nawierzchni przeprowadzony został remont instalacji wodno-kanalizacyjnych znajdujących się pod remontowanymi ulicami. Cały projekt kosztował około 3 milionów złotych, z czego 80 procent stanowiła unijna dotacja.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

Pierwszą dotacją, jaką na budowę sportowego obiektu uzyskał połczyński samorząd była kwota 1,1 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt nosił nazwę: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Połczynie-Zdroju w celu rozwoju nowych form turystyki aktywnej w mieście uzdrowiskowym” i z funduszy unijnych zostało sfinansowanych 50% kosztów budowy – całość wydatków wyniosła 9 398 937,99 zł a dofinansowanie 4 699 468,99 zł.

TERMOMODERNIZACJA

Zrealizowany w latach 2010-2012 projekt pod nazwą: ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
W ramach termomodernizacji wyremontowane zostały następujące obiekty:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Połczynie – Zdroju,
  • Zespół Szkół Publicznych w Redle,
  • Samorządowe Przedszkole w Redle.

Wartość projektu na terenie gminy Połczyn-Zdrój wyniosła 3 358 890,00 zł z czego dofinansowanie ze środków POIiŚ wyniosło 2 519 167,00 zł. Zadanie zostało realizowane w latach 2010-2012.

PRZEBUDOWA ULIC PARKOWEJ I ZDROJOWEJ

Projekt zrealizowany w roku 2010 był współfinansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 a jego koszt wyniósł 2 086 002,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 899 948,96 zł.

W ramach tej inwestycji powstało 40 nowych miejsc parkingowych.

REMONT „PRZELOTÓWKI”  I BUDOWA ŁĄCZNIKA

Projekt przebudowy ulic Warszawskiej i Wojska Polskiego zrealizowany przez Wojewódzki Zarząd Dróg z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej. Udział gminy w realizacji oraz budowie łącznika dróg wojewódzkich 163 i 173 wyniósł 400 711,28 zł

ULICE KOŚCIUSZKI,TARGOWA,5 MARCA

Zrealizowany w 2011 roku projekt nosił nazwę „Przebudowa ulic 5-go Marca, Targowej i Kościuszki w zabytkowym centrum Połczyna-Zdroju w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy uzdrowiskowej”. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość  dofinansowania wyniosła 714 271,78 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to 1 990 529,89 zł. Różnica w kwocie 1 276 258,11 zł stanowiła wkład własny z budżetu gminy.

DZIAŁANIA SPOŁECZNE I EDUKACYJNE

Od 2006 roku samorząd Połczyna-Zdroju zrealizował 7 projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za łączną kwotę 6 070 981,94 zł. Były to działania skierowane do dzieci i młodzieży oraz na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

DROGA OGRODNO-POPIELEWO

Zrealizowany w 2012 roku projekt „Przebudowa drogi gminnej Ogrodno – Popielewo dla poprawy i podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy Połczyn-Zdrój” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt projektu wyniósł 1 882 759,83 zł, w tym dofinansowanie z to kwota 941 379,91 zł. Efektem projektu jest 4,250 km utwardzonej asfaltowej drogi.

REMONT ZAMKU

Projekt „Zachowanie, ochrona i poprawa stanu obiektu zabytkowego w Połczynie-Zdroju poprzez przebudowę, remont i wzmocnienie konstrukcji budynku Zamku przy ul. Zamkowej 7”.

1 353 382,96 zł – na tyle oszacowano całkowity koszt przeprowadzonej odnowy zabytku, a dofinansowanie w ramach RPO WZ to kwota 1 014 287,22 zł. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w marcu 2011 r., zakończyła w grudniu 2012 r.

REMONT PARKOWEJ ALEI

Inwestycja jest realizowana w ramach operacji „Rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju” dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt przewiduje modernizację nawierzchni alejki prowadzącej od ul. Zdrojowej przy sanatorium „Irena” aż do amfiteatru oraz prace melioracyjne.

Ponadto w ramach projektu nastąpi wymiana części oświetlenia a z uwagi na zdarzające się dewastacje, planuje się instalację 4 kamer, które zostaną wpięte do istniejącej sieci monitoringu. Pierwotna wielkość kosztów realizacji projektu została oszacowana na 1 243 227 zł a dofinansowanie z RPO WZP wyniesie 50%.

W przetargu zwycięski wykonawca złożył ofertę: 517 650,70 zł.

NOWA INFRASTRUKTURA PROMOCYJNA I TURYSTYCZNA

Operacja dofinansowana z Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej będzie polegała na zakupie i montażu 4 witaczy, 20 drogowskazów, 2 dużych tablic informacyjnych, 10 mniejszych tablic informacyjnych, 10 stojaków na rowery oraz 6 stylizowanych ławek parkowych.

Witacze zostaną zamontowane przy drogach wojewódzkich nr 163 i 173 oraz 172, przy wjazdach do miasta. Drogowskazy informujące o najważniejszych miejscach tj. sanatoria, zamek, zalew, ścieżka rowerowa, informacja turystyczna itp. zostaną zamontowane na terenie starówki i parku zdrojowego. Ponadto w ramach projektu przewiduje się zakup i montaż 12 tablic informacyjnych, których treść będzie opisywała najciekawsze walory turystyczne Połczyna-Zdroju.

Całość kosztów projektu wynosi 202 458,00 zł, z czego kwota dofinansowania w ramach PO Ryby MLGR to  170 000,00 zł.

REMONT ULICY SOLANKOWEJ I CMENTARZA

Projekt dofinansowany z Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 przewiduje przebudowę chodników na ulicy Solankowej – w sumie nowa nawierzchnia zostanie wykonana na długości 854 m chodnika (prawa strona 474 m i lewa 380 m).

W ramach tego samego projektu na cmentarzu wykonany zostanie kapitalny remont kaplicy, wymiana oświetlenia, budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Wąskiej, oraz wymiana bramy z furtkami.

Wartość brutto projektu wynosi 1 038 032,00 zł a dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 to 743 000,00 zł. Termin realizacji – 2013 i 2014 r.

INWENTARYZACJA PARKU, NOWE OGRODZENIE I ODNOWIENIE ŻÓŁTEGO SZLAKU

Projekt pod nazwą: „Zabezpieczenie dziedzictwa przyrodniczego gminy Połczyn-Zdrój” przewiduje inwentaryzację drzewostanu w najcenniejszej części Parku o pow. ok. 30 ha. Objętych nią zostanie ok. 3000 szt. drzew i krzewów.  Ponadto wymienione zostanie ogrodzenie Parku Zdrojowego od ulicy Solankowej o długości 340 m. Kolejnym elementem projektu będzie odnowienie oznakowania turystycznego szlaku „żółtego” wokół Połczyna-Zdroju oraz instalacja 10 ławek i 10 tablic informacyjnych o tematyce przyrodniczej.  W ramach projektu wydany zostanie także folder edukacyjno-informacyjny opisujący walory Parku Zdrojowego oraz „żółtego” szlaku. Całkowita wartość projektu wyniesie 324 617,00 zł a dofinansowanie z Programu Operacyjnego  RYBY 2007-2013 to 275 925,00 zł.

REMONT GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

W ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzona została wymiana okien i drzwi, malowanie, cyklinowanie podłóg, nowe regały, oraz zakup 4 zestawów komputerowych. Ponadto wykonana została ścianka wystawiennicza i 2 reklamy typu „potykacz”, które zostaną zainstalowane w parku i na starówce.

Koszt całkowity projektu wyniósł 41 817,31 zł. Dofinansowanie w ramach PROW Leader LGD Powiatu Świdwińskiego to 25 000,00 zł.